Etický kodex poradce

  1. Naším základním cílem je pomoci podnikům při řešení jejich podnikatelských problémů, či uchopení nových příležitostí.
  2. Považujeme se za profesionální partnery našich klientů. Poradenství chápeme především jako službu a zájmy klienta stavíme na roveň vlastním. Uplatňujeme analytický a syntetický způsob práce s tvůrčím přístupem. Každého zákazníka chápeme jako individualitu.
  3. Konkrétní činností dosahujeme úspěchu a rentability našich klientů. Při oboustranném zájmu udržujeme kontakt s klientem i po ukončení poradenské služby.
  4. Před přijetím zakázky seznámí poradce svého klienta se všemi okolnostmi, metodami, riziky a šancemi úspěšného vypracování projektu a zveřejní všechny potřebné informace, které mohou úspěšné zpracování projektu ovlivnit.
  5. Poradce přijímá zásadně pouze takové zakázky, které je schopen kvalifikovaně a efektivně splnit.
  6. S informacemi, které získáme od klienta budeme zacházet velmi důvěrně a bez svolení klienta je nebudeme předávat třetí osobě a to ani po ukončení projektu.
  7. Zakázka na rozsáhlejší poradenskou službu (projekt) je vypracována na základě písemné smlouvy, která obsahuje popis jednotlivých fází projektu, metody, časový harmonogram a kalkulaci honoráře. Pozdější změny smlouvy jsou předkládány v písemné formě.
  8. Jednotlivé fáze projektu a podmínky honoráře jsou koncipovány takovým způsobem, aby měl klient možnost průběh projektu kontrolovat a projekt kdykoliv ukončit.
  9. Každá poradenská služba je poskytována na individuální bázi a musí být spojena s vypracováním konkrétních doporučení, která řeší individuální požadavky každého jednotlivého klienta.
  10. Poradce nepřijímá takové zakázky, které by byly v rozporu s etickým kodexem a právním řádem, a které by omezovaly jeho nezávislou činnost.